جدیدترین آموزه های کوین ترودو

جدیدترین آموزه های کوین ترودو

جدیدترین آموزه های کوین ترودو

Blog Article


سخنان کوین ترودو باعث شد که شرکت های مواد غذایی دوباره از او شکایت کنند و او در ابتدای کتابش تکرار کرد که اتفاقی که برای افرادی که از این روش ها در کتاب استفاده می کنند هیچ ربطی به کوین ندارد و ترودو ربطی به آن ندارد. آن را نگیرید! و این تمام ماجرا نبود، زیرا شرکت ها دوباره به او مراجعه کردند، این بار به این بهانه که او پزشک یا پزشک نیست و نباید در مورد آن اظهار نظر کند و جان مردم را به خطر بیندازد.

سمینارهای عالی کوین مارک ترودو
شبکه جهانی اطلاعات
شبکه جهانی اطلاعات
آرزوی تو دستور تو بود نام اولین سمینار بزرگ کوین ترودو که پس از اتهامات وارده به وی برگزار شد. همه اتهامات به دلیل انتشار کتاب های اوست و او معتقد است که اعضای انجمن مخفی در همه مراکز و دولت ها عضویت دارند و به همین دلیل مخالفت های زیادی با کار او وجود دارد.

محتوای سمینار رویای شما سفارش شماست
او از قانون جذب میل شما به سمینار و اسرار انجمن مخفی می گوید. هزینه حضور در این سمینار برای هر نفر ده هزار دلار بود که در نهایت فایل صوتی این سمینار را برای کسانی که شرکت نکردند ارسال کرد و امکان استفاده از صحبت های ترودو برای آنها فراهم شد. بسیاری از افرادی که به سمینار آرزوهای شما گوش داده اند، گفته اند که ارزش پولی را که برای آن پرداخته اند داشته است و از آن زمان تاکنون تغییر کرده است.

کارگاه پول سازی دومین سمینار کوین ترودو بود که در آن کوین در مورد رازها و روش های موثر بازاریابی صحبت کرد و این سمینار را به علاقه مندان به فروش توصیه کرد.

کوین ترودو در زندان!
کوین ترودو در دو هزار و چهاردهمین سال پس از نوشتن کتاب هایش با شکایات بسیاری از سوی شرکت های مختلف دارویی و غذایی مواجه شده است که به اعتقاد او همه کفش های جامعه مخفی هستند! او به ده سال زندان و کوین ترودو پرداخت 37 میلیون دلار محکوم شد. جرم او تجویز دارو و غذا بدون مدرک پزشکی است.

کوین ترودو

موفق باشید

قانون جذب

Report this page